Privacyverklaring

POC Westfriesland (Dunette de Kroon), gevestigd aan Nieuwsteeg 44, 1621 EE Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hanteren zeer strikte regels om uw privacy te waarborgen. Wij zien hier ook middels regelmatige controles op toe. Wij vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Uw email adres zullen wij ook gebruiken voor alle overige correspondentie. Als dit adres niet veilig genoeg is voor u dan vernemen wij graag op welke wijze (e-mailadres) u correspondentie dan wilt ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Medische gegevens
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van de betaling/declaratie.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– POC Westfriesland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een goede behandeling en voor de zorgverzekeraar.

Beveiliging computersystemen
Al onze computersystemen zijn beveiligd conform de laatste inzichten en deze voldoen aan de wetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Wij maken gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Computerprogramma DBC online van het bedrijf Axians: declaratieprogramma, speciaal ontwikkeld voor vrijgevestigde psychologen, voor de registratie van cliënten, DBC’s en activiteiten.

De computerprogramma’s en systemen waar wij mee werken, indien u behandeling loopt via SpecialistenNet Psychologie, zijn beveiligd conform de laatste inzichten en voldoen aan de wetgeving. U ontvangt hierover meer informatie als de behandeling wordt gestart.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de in de zorgtraject verplichte bewaartermijn (15 jaar) zullen wij uw gegevens in onze systemen automatisch anoniem maken. Hierna kunnen we wel zien WAT er gebeurd is, maar net met WIE. Papieren dossiers (anonieme aantekeningen behandeling) zullen vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verslagen over zorg delen wij enkel na uw expliciete toestemming met uw verwijzer, vallend onder het medisch beroepsgeheim. Wij houden daarnaast alle gegevens bij die wij vanwege de zorgwet moeten bijhouden om zodoende de begeleiding te kunnen declareren. Hieronder vallen uw behandelplan, diagnose en behandeltijden. Ook zullen er testen bij u worden afgenomen. Deze testinformatie hebben wij nodig voor het stellen van een diagnose.

Met SpecialistenNet Psychologie hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De testen kunnen aan u worden toegezonden via specialisten-net door Telepsy via een beveiligde website.

POC Westfriesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om, wanneer u dit wilt, uw gegevens in te zien, te laten corrigeren, of uw gegevens zelf te ontvangen voor overdracht. U heeft ook het recht in het geheel bij ons uit de systemen verwijderd te worden. U kunt hiervoor op ieder moment een aanvraag bij ons indienen via onze website.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met mij op of via info@psycholooginhoorn.nl
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Zie ook op onze site ons privacyreglement, klachtenreglement en gedragscode.

Gedragscode

Als Psycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) zijn wij gebonden aan de beroepscode en kwaliteitseisen van het NIP. Informatie hierover is terug te vinden op de website van het NIP.

Wij hebben een beroepsgeheim. Wij geven nooit informatie aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. De huisarts en/of andere verwijzers worden uitsluitend na jouw toestemming geïnformeerd over de behandeling. Als je toestemming geeft, sturen wij een rapportage bij de start en aan het einde van de behandeling aan de huisarts. Ook overleg met en rapportage aan de bedrijfsarts vinden uitsluitend plaats na jouw toestemming. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars. Sowieso wordt nooit informatie verstrekt aan anderen dan huisartsen, bedrijfsartsen en behandelaars.

De patiëntenvertrouwenspersoon

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een PVP. De hulp van een pvp is gratis. De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst bij een GGZ-instelling, maar bij de landelijke Stichting PVP De patiëntenvertrouwenspersoon behandelt uw informatie vertrouwelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. De helpdesk van de Stichting PVP is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Telefoon 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl. Meer informatie over de helpdesk van de Stichting PVP kunt u vinden in de folder: “Vragen en klachten over de GGZ”. Deze folder is te downloaden via www.pvp.nl.